All Flower

ไม้ดอกไม้ประดับ

ต้นปีบ

เป็นไม้ที่ดอกสีขาวสวย มีกลิ่นหอม ต้นสูง 10-20เมตรแต่ต้นสูงใหญ่ ดอกร่วงเยอะใบไม่ใหญ่มากจึงไม่ให้ร่มเงาแต่ดอกสวยและหอมจริงๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar