All Flower

ไม้ดอกไม้ประดับ

ต้นสาละ (ลูกปืนใหญ่

เป็นไม้ใหญ่ยืนต้นถ้าบ้านที่มีเนื้อที่น้อยไม่ควรปลูก ต้นสาละเป็นไม้ผลัดใบ ดอกใหญ่สวยมาก มีสีชมพู ขาว เหลืองปนแดง ดอกจะยื่นออกมาจากต้นประมาณ เมตร ลูกใหญ่มาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar