All Flower

ไม้ดอกไม้ประดับ

ลีลาวดี (ลั่นทม)

ลีลาวดี (ลั่นทม)
เป็นไม้ยืนต้นสูงปรานกลาง ดอกเป็นช่อมีกลิ่นหอมมีหลายสี ได้แก่ สีขาว แดง ชมพู เหลือง ส้ม แต่ก่อนไม่นิยมปลูกเพราะชื่อลั่นทมแต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อลีลาวดี นิยมปลูกมากขึ้นในปัจจุบัน ลีลาวดีเป็นไม้พลัดใบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar