All Flower

ไม้ดอกไม้ประดับ

พิกุล

เป็นไม้พุ่มยืนต้น ดอกหอม ดอกสีขาวแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองน้ำตาล เป็นช่อสวย ออกดอกตลอดทั้งปี ปลูกง่ายชอบแดด ชอบน้ำเป็นไม้ประดับที่ให้ร่มเงา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar