All Flower

ไม้ดอกไม้ประดับ

บุหงาส่าหรี

ไม้พุ่มขนาดเล็กสูง 3-10เมตรดอกเป็นช่อสีขาวมีกลิ่นหอมแรงชื่นใจ หอมมากในช่วงกลางคืน จนถึงตอนสายนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ออกดอกตลอดทั้งปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar