All Flower

ไม้ดอกไม้ประดับ

สเลเต หรือ มหาหงส์

ดอกสีขาวแกมเหลืองสวยส่งกลิ่นหอม และเหง้ายังเป็นสมุนไพร ไม้ประดับตระกูลเดียวกันขิ่ง ข่า ดอกสวยสีขาวบริสุทธิ์ ตรงกลางสีเหลือง และดอกยังมีกลิ่นหอมเป็นช่อที่น่าหลงใหล มหาหงส์เป็นไม้ล้มลุก ออกดอกตลอดทั้งปี เหง้าใช้ทำยาสมุนไพรได้อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar