Category Archives: LYTHRACEAE

อินทนิลน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Queen’s flower, Lagerstroemia inermis Pers
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
ชื่ออื่น : อินทนิล
สรรพคุณของ อินทนิลน้ำ : ใบ ใช้ใบต้มน้ำกินแก้ปัสสาวะพิการ แก้เบาหวาน จากประสบการณ์ของผู้ป่วยเบาหวาน ส่วนหนึ่งระบุว่าใช้ได้ผล แต่การทดลองในสัตว์พบว่าไม่มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด จึงควรมีการทดลองต่อไป